Divedice 로고

메뉴보기
메뉴보기

전체게시판

리스트 타입 썸네일 타입 갤러리 타입
게시판 View Type01

타케노코 게임 소개

푸으른하늘2020-12-04 04:28:24

추천0

조회수1692

안녕하세요. 푸른하늘 고전게임카페 장윤석입니다.

오늘 소게할 게임은 타케노코입니다.

저는 처음 접했는데요, 쉽고 재미있었습니다.

팬더들도 귀엽네요. ㅎ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

* 자세한 설명은 룰북을 참고하시기 바랍니다. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

* 확장 룰북 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 * 타케노코 게임 사진
 

첨부파일 :
덧글 쓰기
닉네임 로그인 후 이용해 주세요.
내용

덧글 (0)